7 - Kayıt Bilgilerinin e-mail'e otomotik Gönderilmesi
Kayıt bilgilerinin e-mail’e otomatik gönderilmesi ----  kayit.aspx ------<%@ page language=”vb” src=”kay.vb” inherits=”kay” AutoEventWireUp=”False” %> 

<html>

<head>

<title>Mail denemesi</title>

</head>

<body>

<form id="formkay" runat="server">

<asp:label id=”txtad” runat=”server”>Adınız:</asp:label><asp:textbox id="ad" runat="server" /><br>

<asp:label id=”txtmail” runat=”server”>Mail Adresi:</asp:label><asp:textbox id=”email” runat=”server” /><br>

<asp:label id=”txtusern” runat=”server”>Kullanıcı Adınız:</asp:label><asp:textbox id=”usern” runat=”server” /><br>

<asp:label id=”txtsifre” runat=”server”>Şifreniz:</asp:label><asp:textbox id=”sifre” runat=”server” /><br>

<asp:button id="cmdkay" runat="server" text="kayyt" />

</form>

</body>

</html>Basit bir  kayyt sayfasy oluşturduktan sonra şimdi arkaplanda çalışacak olan kay.vb dosyamızı oluşturalım.------ kay.vb -----Imports System.Data.OleDb

Imports System.Data

Imports System.Web

Imports System.Web.UI

Imports system.Web.UI.WebControls

Imports System.Web.UI.HtmlControls

Imports System.Web.Mail

Public Class kay

    Inherits System.Web.UI.PageProtected WithEvents ad as System.Web.UI.WebControls.Textbox

Protected WithEvents email as System.Web.UI.WebControls.Textbox

Protected WithEvents usern as System.Web.UI.WebControls.Textbox

Protected WithEvents sifre as System.Web.UI.WebControls.Textbox

Protected WithEvents cmdkay as System.Web.UI.WebControls.ButtonPrivate strconnection As String ="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.Mappath("veritabanim.mdb") &";Persist Security Info=False"

Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Loadend subsub SendIntroMail

Dim msgIntro as New MailMessage

msgIntro.BodyFormat = MailFormat.HTML

msgIntro.To = email.text

msgIntro.From = www.fatihdursun65.tr.gg

msgIntro.Headers.Add("Reply-To","emailadresim")

msgIntro.Priority = MailPriority.High

msgIntro.Subject = "Sitemize Ho?geldiniz"

msgIntro.Body = "www.fatihdursun65.tr.gg adresine kaydınız başary ile yapıldı.Ylginize Çok teşekkürler"

SmtpMail.Send(msgIntro)

end sub

Private sub cmdkay_Click(Byval Sender as System.Object, Byval e as System.EventArgs) Handles cmdkay.ClickDim strSelect As String

strSelect = "SELECT * FROM tbluser "

Dim con as New OleDBConnection(strConnection)

Dim cmd As New OleDBCommand(StrSelect, con)

Dim adapter as New OledbDataAdapter(cmd)

Dim dsvt As New DataSet()Trycon.Open()

adapter.FillSchema(dsvt, SchemaType.Mapped, "tbluser")Finally

If not con is nothing then con.close()

End tryDim rownew As DataRow

rownew = dsvt.Tables("tbluser").NewRow

rownew("ad") = ad.Text

rownew(“email”) = email.Text

rownew(“usern”) = usern.Text

rownew(“sifre”) sifre.Textdsvt.Tables("tbluser").Rows.Add(Rownew)Dim intAdded As Integer

Try

Dim cb As New OleDBCommandBuilder(adapter)

adapter = cb.DataAdapter

con.Open()

intAdded = adapter.Update(dsvt, "tbluser")

Finally

If not con Is Nothing Then con.Close()

End Tryif intAdded > 0 Then

SendIntromail

end if

End sub

End classBurada normal kayyttan farkly olarak yukaryda gördü?ünüz gibi kayyt ba?aryly oldu?unda SendIntromail komutu ile kullanycynyn vermi? oldu?u mail adresine mail gönderiyoruz. SendIntroMail komutunu incelersek;sub SendIntroMail

‘ Mesajymyzy tanytyyoruz

Dim msgIntro as New MailMessage ‘ Mail formatyny belirliyoruz

msgIntro.BodyFormat = MailFormat.HTML‘ mailin gidece?i adresi email textbox’yndan alyyoruz

msgIntro.To = email.text‘ mailin kim tarafyndan gönderildi?i

msgIntro.From = www.fatihdursun65.tr.gg ‘ E?er cevaplanyrsa kime gelece?i

msgIntro.Headers.Add("Reply-To","emailadresim")‘ mailimizin önem derecesi

msgIntro.Priority = MailPriority.High‘ Mail konumuz

msgIntro.Subject = "Sitemize Hoşgeldiniz"‘gönderdi?imiz mailin içeri?i

msgIntro.Body = "www.fatihdursun65.tr.gg adresine kaydınız başarı ile yapıldı.İlginize Çok teşekkürler" 

SmtpMail.Send(msgIntro)

end subBurada gönderdiğimiz mail’in içeriğine üye olan kullanıcın adını da ilave etmek isterseniz (Örn. Sayın Fatih ) tıpkı gidecek mail adresinde olduğu gibi ad.text komutunu ekleyebilirsiniz. Ve son olarak sıra geldi üye kaydı yapacağımız veritabanına.Onu da download edebilirsiniz. Yada kendiniz oluşturabilirsiniz.Yapmanız gerekenler oldukça basit.

 İlk önce yeni bir Access veritabanı oluşturun ve veritabanim.mdb adını verin. Daha sonra bu veritabanının içine tbluser adlı bir tablo oluşturun ve içine 4 sütun ekleyin.Bunların adları da ad, email, usern, sifre olacak
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=